31032011 mf CHM Individual Mer Morte 8 red DEGTYAREV Ilya RUS 15 vs DOLZHENKO Bogdan UKR 4 sd no