Disclaimer

Print Friendly, PDF & Email

Algemeen

Deze website (behalve websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Vereniging ter bevordering van de Schermsport in Nederland (V.S.N.), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 02069192. De website kan vanuit Nederland en andere landen over de gehele wereld worden benaderd. Gezien het feit dat al deze andere landen hun eigen wetgeving kennen, die kan verschillen van die van Nederland, komt u door de website te benaderen met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties worden voorgelegd aan de Nederlands rechter.

Toepassing

Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over diensten en acties gelden alleen binnen dit land. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze website geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor alle andere landen van waaruit toegang tot deze website kan worden verkregen.

Copyright (auteursrecht)

Copyright © 2011 – Vereniging ter bevordering van de Schermsport in Nederland (V.S.N.). Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de V.S.N., of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan om deze website te bekijken, fragmenten ervan te reproduceren door deze te downloaden, te printen, en te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen slechts voor zover dit informatieve, niet-commerciële, doeleinden betreft en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightmededeling is opgenomen in al deze reproducties.

Geen enkele reproductie van welk deel van deze website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. Noch enig recht en/of toestemming mag worden ontleend aan deze website.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Noch de V.S.N., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte (gevolg)schade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat de V.S.N. verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Hoewel de V.S.N. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante websites, zijn noch de V.S.N., noch haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd, onderschreven of beheerd door de V.S.N..

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

De enige informatie die wij tijdens normaal gebruik van de website verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waar de pagina wordt bekeken, het type browser en de gebruikte versie, de pagina’s die u bezoekt en de datum en tijd waarop dit gebeurt. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site bij te houden en als hulpmiddel bij het verder ontwikkelen van de site. Het gebruik van deze informatie leidt niet tot het verzamelen of opslaan van persoonlijk identificeerbare gegevens.

Wanneer u contact met ons opneemt of uw gegevens via de website aan ons doorgeeft, kunnen we informatie opslaan zoals uw naam, bedrijf, bedrijfstak, postadres, emailadres, type verzoek en mogelijke nadere informatie die u ons toezendt. Deze informatie zal worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden en een dergelijk antwoord is niet vertrouwelijk. Indien u ons laat weten dat de informatie niet als basis dient te worden gebruikt voor verder contact, zullen we uw verzoek respecteren. Anders is het mogelijk dat wij deze informatie ook gebruiken en derden met een goede naam toegang verlenen tot deze informatie, zodat zij contact met u kunnen opnemen over producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. U kunt verzoeken om kopieën van de informatie, ons vragen onjuistheden te wijzigen en het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden te staken.